Alkoholiennetuse õppevahend

Räägime alkoholist” on programm, mis on mõeldud abivahendiks õpetajatele alkoholiennetuse töös põhi- ja keskkoolis. Ennetustöö peaks algama siis, kui noored alkoholi vastu huvi tundma hakkavad. Programmi materjalide abil võivad õpetajad sisustada temaatilisi arutelusid klassijuhataja tundides, aga ka bioloogia, inimeseõpetuse, psühholoogia ja muude teemade käsitlemisel gümnaasiumi lõpuklassideni välja.

Programmi keskne idee on õpetada noori inimesi nendega toimuvat kontrollima, tegema oma otsuseid informeeritult ja vastutustundlikult. Valikuvabadusega kaasneb vastutus ja julgus seista vastu sotsiaalsele survele, julgus öelda “ei” alkoholile. Programm täidab oma eesmärgi, kui vähemalt osad õpilased otsustavad hoiduda alkoholi tarvitamisest alaealisena.

“Räägime alkoholist” on kasutusel paljudes Rootsi koolides – selle on endale tellinud 75% keskkoolidest ja kõrgastmega põhikoolidest. Alates esmajuurutamisest 2006. aastal on programmi kasutamist ka teaduslikult uuritud.

Efektiivsus

“Räägime alkoholist” ennetusprogrammi efektiivsust on Eestis uuritud pilootuuringu raames, mille viis läbi Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituut. Uurimuses osales 94 õpilast vanuses 11-12 aastat. Tulemustena võib väita, et programmi mõjul suurenevad teadmised alkoholi tarbimisega seotud tagajärgede kohta. Täpsemalt võib lugeda uurimuse kirjeldusest või vaadata lühikokkuvõtet uurimusest.

Koolide alkoholipoliitika

Siin kirjeldatakse üldisi suuniseid alkoholialase poliitika väljatöötamiseks koolides.Koolide alkoholialane poliitika peaks põhinema ennekõike õpilaste vajadustel. Alkoholipoliitika peaks hõlmama üldisi teavitus- ja ennetusmeetmeid ning rakendusstrateegiaid, mis reguleerivad kooli õppetöö kõiki aspekte. Kool peaks oma alkoholiennetuse algatusi dokumenteerima, kontrollima ja hindama. Hindamist tuleks teostada seatud eesmärke ja valitud strateegiaid silmas pidades. Hindamistulemuste alusel on võimalik tegevuskava rakendamist jooksvalt kontrollida ja hinnata. Saadud tulemused tuleks teatavaks teha vanematele ja üldsusele.

Ülevaade metoodikast

”Räägime alkoholist” koosneb harjutustest, mis arvestavad noorte inimeste erinevaid kogemusi alkoholiga seoses. Harjutused lähtuvad peamiselt sotsiaalpsühholoogia meetoditest, peamiseks eesmärgiks on aidata noortel inimestel saavutada kontrolli oma elusituatsioonide üle, valida ise endale sobiv käitumisviis ja seista vajadusel vastu sotsiaalsele survele, õppida ütlema alkoholile “ei”. Seejuures püütakse võimalust mööda vältida loengupidamist ja moraalilugemist.

Igas harjutuses on materjalid õpetajale ja õpilastele, samuti üksikasjalikud juhendid harjutuse läbiviimiseks. Meetod peaks edendama õpilaste omavahelist suhtlemist, arutlemist väärtuste üle mitteformaalsetes diskussioonigruppides, kus õpetaja rolliks on tagaplaanile jäädes luua toetav ja avatud suhtluskeskkond. Oluline on tekitada selline keskkond, kus noored saavad kaasa mõelda ja vabalt arutleda alkoholiprobleemidega seotud hoiakute ja käitumise üle. Mõned keskkooliõpilased tarvitavad alkoholi regulaarselt, teistel on aga kokkupuude alkoholiga vähene. Just seetõttu on ”Räägime alkoholist” koostatud nii, et seda saab kohandada erineva kogemuse ja teadmistepagasiga osalejatele.

Back To Top