Kuidas alustada

Räägime alkoholist” koosneb harjutustest ja interdistsiplinaarset õpet toetavast küsimustikust, mis aitab läbi viia ennetustegevust koolis. Materjale saab kasutada alkoholitemaatiliste arutelude korraldamiseks, mis aitavad ennetusmeetmeid kooliprogrammiga siduda ja noorte sotsiaalseid oskusi arendada. Peamine eesmärk on edasi lükata alkoholi tarvitamise algust ja ühtlasi julgustada järgima terveid valikuid ning terveid eluviise.

Sõltuvalt noorte erinevast alkoholikogemusest on nad vastuvõtlikud erinevatele argumentidele. Käesolev programm võtab seda asjaolu arvesse. Materjal on seetõttu jagatud neljaks tasemeks, erineva alkoholikogemusega noortega käsitletakse teemat mõnevõrra erinevalt. Neid tasandeid ei tuleks võtta absoluutsena, pigem on nende kasutamine ennetustöös soovituslik.

Järgnevalt kirjeldame neid nelja taset.

Eettevalmistus

Sellel tasemel kogutakse teavet selle kohta, milline on olnud osalevate noorte senine kokkupuude ja millised on harjumused seoses alkoholiga. Harjutused on mõeldud selleks, et saada teavet osalejate alkoholikogemusest ja ülevaadet harjumustest, et siis ennetustegevust sellele vastavalt kohandada.

Tase 1

See tase on suunatud noortele, kes ei tarvita üldse alkoholi või tarvitavad väga vähe. Peamiselt tegeldakse siin noorte enesekindluse toetamisega läbi harjutuste, mis käsitlevad sotsiaalset survet ja sõprust. Harjutuste eesmärk on õpetada ütlema “ei”.

Tase 2

See tase on mõeldud noortele, kes on alkoholi proovinud. Ka siinsed harjutused tegelevad enesekindluse toetamisega, on aga rohkem orienteeritud alkoholiga seotud probleemide kompleksile. Arutatavad teemad on seotud rohkem sellega, miks ühed inimesed hakkavad alkoholi tarvitama, teised aga mitte; käsitletakse alkoholi tarvitamisega seotud ohtusid ja nende ennetamise võimalusi.

Tase 3

See tase on suunatud neile noortele, kes tarvitavad alkoholi regulaarselt. Harjutused suunavad noori alkoholi teemal aktiivselt infot otsima ja selle üle arutlema. Käsitletakse alkoholiga seotud riske, õiguslikke aspekte, sobimatut alkoholikäitumist, liiklusohutust, terviseprobleeme.

Back To Top