Üldised aspektid ennetustöös

Koolide alkoholiennetuse algatustel puudub selgelt määratletud koht koolide õppetöös. Aineprogrammides ei ole juhiseid selleteemalise õppe andmiseks, mis tähendab, et alkoholiga seotud teemad võivad koolide õppekavade ja õppetöö planeerimisel „kaotsi minna”. Seepärast peab iga kool võtma ise vastutuse alkoholiennetuse algatusi soosiva keskkonna loomise eest. Käesolevalt kirjeldatakse olulisemaid kriteeriume koolides toimuva ennetustegevuse edu tagamiseks.

Koolikavad ja tegevuskavad

Kooli alkoholiennetuse algatuste läbivate teemade paikapanekuks soovitame välja töötada alkoholiennetuse tegevuskava koos selgete ja hinnatavate eesmärkidega. Tegevuskava koostamine peaks olema avatud ning hõlmama ja kaasama lisaks õpetajatele ja õpilastele ka lapsevanemaid ja teisi huvitatud osapooli.

Vahendid

Alkoholiennetuse algatuste väljatöötamise ja rakendamise eest vastutavad koolitöötajad peaksid omama põhjalikke teadmisi alkoholiga seotud teemadest ja õppest. Kool peaks sellealase õppe kavandamiseks, läbiviimiseks ja kinnistamiseks eraldama piisavalt rahalisi vahendeid ja/või töötajaid. Samuti peaks koolil olema juurdepääs ühistööl ja õpilaste kaasamisel põhinevatele kaasaegsetele õppematerjalidele ja valmidus neid kasutada.

Pädevuse arendamine

Koolil peaks olema alkoholiennetuse algatuste jaoks pikaajaline ja hästikavandatud pädevuse arendamise programm, mis hõlmaks ka õpetajaid. Pädevuse arendamise programm peaks põhinema kooli, selle osakondade ja konkreetsete töötajate vajadustel.

Lähenemisviis

Koolide õppekavade ja alkoholiennetuse algatuste õnnestumiseks peaks koolitöötajate lähenemine õppetööle olema teadlik ja läbimõeldud. Sellealane õpe tuleks koolis olulisele kohale seada. Arvestage, et eesmärkide saavutamist mõjutab olulisel määral juhtkonna motiveeritus ja pädevus.

Organisatsioon

Alkoholiennetuse algatuste jaoks peab koolil olema väljakujunenud ja jätkusuutlik organisatsioon. Selle all peame me silmas, et kool peaks vähendama sõltuvust üksikutest entusiastidest, õpilasnõustajatest ja koolivälistest töötajatest.

Reeglid ja tegevuskavad

Koolil peaksid olema selged ja arusaadavad reeglid alkoholi ja kooli suhete määratlemiseks. Reegleid peaksid toetama selged ja sisukad tegevuskavad, mille täitmist tuleks jälgida ja kontrollida.

Koostöö

Alkoholiennetuse algatuste rakendamisel tuleks kombineerida erinevaid õppeaineid, osakondi ja töötajaid. Kool peaks tegema koostööd lapsevanemate ja ühiskondlike organisatsioonidega. Oluline on, et seotud isikud oleksid teadlikud kooli eesmärkidest ja strateegiatest ning osaleksid pikaajaliselt nende rakendamises.

Õppetöö

Alkoholiennetuse algatused peaksid hõlmama faktilisi, väärtushinnangulisi ja käitumuslikke aspekte. Sellealane õpe peaks moodustama osa üldisest terviseedendusest ning keskenduma pigem positiivsetele tulemustele kui riskidele. Õpe võib hõlmata ka sõltuvusprobleemidega perekondade lastega seotud teemasid.

Õpilaste kaasamine

Alkoholiennetuse õpe peaks arvestama õpilaste konkreetset olukorda, kogemusi ja juhtumusi. Tuleks rakendada õpilaste kaasamist soodustavat lähenemisviisi ning ärgitada õpilasi aktiivselt kooli algatustes osalema. Samuti peaks kool süsteemselt hindama õpilaste suhtumist selleteemalisse õppesse ning õppe mõju õpilaste teadmistele, suhtumistele ja käitumisele.

Kontroll

Kool peaks oma alkoholiennetusse algatusi dokumenteerima, kontrollima ja hindama. Hindamist tuleks teostada seatud eesmärke ja valitud strateegiaid silmas pidades. Hindamistulemuste alusel on võimalik tegevuskava rakendamist jooksvalt kontrollida ja hinnata. Saadud tulemused tuleks teatavaks teha vanematele ja üldsusele.

Back To Top